Sirarstvo Kramar

Prodaja domačega sira, skute, jogurta, sirotke

Pridelano na kmetiji, iz domačega mleka. Jogurti, sir, sirotka, skuta. kakovost

Nakup kmetijske mehanizacije in gradnja ter oprema objektov za potrebe živinoreje na kmetiji iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

Naziv aktivnosti:

Nakup kmetijske mehanizacije in gradnja ter oprema objektov za potrebe živinoreje na kmetiji iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

Povzetek:

Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za novogradnjo dveh dvojnih kozolcev za skladiščenje in sušenje krme, ureditev sušilnice za okrogle bale, novogradnjo hleva za plemenske telice s pripadajočo opremo, novogradnjo zbiralnika za gnojevko, modernizacijo opreme obstoječega hleva in molzišča za krave molznice, ureditev dvorišča ter za nakup kmetijske mehanizacije. Naložba je bila nujna, zaradi posodobitve kmetijske proizvodnje in dviga konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva.

Glavne dejavnosti:

Zgradili bomo dva dvojna kozolca za skladiščenje in sušenje krme skupne izmere 299 m2, sušilnico za okrogle bale z zmogljivostjo 28 bal, hlev za plemenske telice tlorisa 98 m2 s pripadajočo opremo za uhlevitev in krmljenje, zbiralnik za gnojevko s kapaciteto 200m3. Na kmetiji bomo uredili tudi dvorišče. Modernizirali bomo obstoječi hlev za krave molznice z namestitvijo prezračevalnega kanala in stropnega ventilatorja, podložnih gum in napajalnikov s sistemom za ogrevanje vode ter avtomatiko za odgnojevanje. Molzišče bomo opremili z novim kompresorjem.  Zaradi dotrajanosti obstoječe mehanizacije smo se odločili za nabavo nove. Kupili bomo dva traktorja z dodatno opremo, čelni nakladač, traktorsko mešalo za gnojevko, balirko, traktorsko kosilnico, konice in klešče za bale, paletne vilice ter zajemalko za sipki material.

Cilji:

  • Z nakupom novega traktorja bomo dosegli horizontalni cilj inovacije na kmetiji, saj ima traktor novo tehnologijo, ki je imela ob oddaji vloge na javni razpis veljaven patent.
  • Z nakupom novih in tehnološko bolj izpopolnjenih traktorjev, bomo prispevali k skrbi za okolje. Z zmogljivejšo mehanizacijo bomo lažje in hitreje obdelovali tudi zahtevnejše terene na kmetiji, ki se jih do sedaj ni dalo strojno obdelati.
  • Z novogradnjo zbiralnika za gnojevko, nakupom kmetijske mehanizacije namenjene gnojenju – traktorskemu mešalu in nakupom avtomatike za odgnojevanje v hlevu za krave molznice, bomo dosegli horizontalni cilj prilagajanja na podnebne spremembe. Horizontalni cilj blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje bomo zasledovali tudi z namestitvijo prezračevalnega kanala in ventilatorja v hlevu za krave molznice. Povečali bomo zračenja hleva in zmanjšali stres za živali .

Pričakovani rezultati:

  • dvig konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva, predvsem zaradi dviga produktivnosti, zlasti produktivnosti dela, saj bomo z novo mehanizacijo in sušilnico za bale  bistveno zmanjšali obseg fizičnega dela na kmetiji
  • izboljšanje dobrobiti živali zaradi kvalitetnejše oskrbe in pogojev za vzrejo
  • z dvigom kvalitete krme in z uvedbo sena na kmetiji ter opustitev silaže za krave molznice se bo z novim izdelkom – SENENO MLEKO – dvignila dodana vrednost kmetijskih proizvodov. Seneno mleko kot nov proizvod na področju inovacij bo tudi končni rezultat investicije v kozolce in sušilno napravo.

 


Spletna stran Evropske komisije | Spletno stran programa razvoja podeželja